Đến tháng 6 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
91,7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:18 19/06/2021)