Đến tháng 7 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
95,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
06:27:14 13/07/2020)