Đến tháng 4 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
94,7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
11:00:18 07/04/2020)