Đến tháng 11 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
95,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
02:31:33 29/11/2020)