Đến tháng 4 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
89,5%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:12 10/04/2021)