Đến tháng 9 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
95,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
07:33:50 19/09/2020)