Đến tháng 2 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
96,5%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:50:00 15/02/2020)