Đến tháng 5 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
72,8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:50 18/05/2022)