Đến tháng 7 UBND Thị xã Sông Cầu đã giải quyết
66,80%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 30/07/2021)