Đến tháng 5 UBND Thị xã Sông Cầu đã giải quyết
68,67%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 16/05/2021)