Đến tháng 5 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
97,30%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 19/05/2022)