Đến tháng 5 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
61,59%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 16/05/2021)