Đến tháng 7 Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết
100,00%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
06:27:56 13/07/2020)