Đến tháng 4 Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết
100,00%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:11:30 07/04/2020)