Đến tháng 6 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
73,86%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 14/06/2021)