Đến tháng 7 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
79,30%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 30/07/2021)