Đến tháng 1 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
84,85%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 28/01/2021)