Đến tháng 10 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
79,19%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 21/10/2021)