Đến tháng 9 Sở Nội vụ đã giải quyết
98,44%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 21/09/2021)