Đến tháng 6 Sở Nội vụ đã giải quyết
98,64%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 14/06/2021)