Đến tháng 4 Sở Nội vụ đã giải quyết
98,86%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 13/04/2021)