Đến tháng 11 Sở Nội vụ đã giải quyết
96,23%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
05:00:45 27/11/2020)