Đến tháng 4 Sở Giao thông vận tải đã giải quyết
93,51%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 13/04/2021)