Đến tháng 9 UBND Huyện Phú Hoà đã giải quyết
92,33%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
10:00:17 18/09/2020)