Đến tháng 7 UBND Huyện Phú Hoà đã giải quyết
93,90%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:38:27 13/07/2020)