Đến tháng 7 UBND Huyện Phú Hoà đã giải quyết
90,91%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 30/07/2021)