Đến tháng 11 UBND Huyện Phú Hoà đã giải quyết
92,08%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:20:36 29/11/2020)