Đến tháng 5 UBND Huyện Đồng Xuân đã giải quyết
81,45%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 16/05/2021)