Đến tháng 5 UBND Huyện Đồng Xuân đã giải quyết
70,23%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 19/05/2022)