Đến tháng 7 UBND Huyện Đồng Xuân đã giải quyết
80,34%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 30/07/2021)