• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 test 31/03/2021 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
2 test 31/03/2021 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
3 test 31/03/2021 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
4 test 31/03/2021 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
5 test 30/03/2021 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh fdfgd
6 test 30/03/2021 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh asv
7 test 30/03/2021 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh asv
8 test 30/03/2021 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh bbb
9 test 30/03/2021 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh bbb
10 test 30/03/2021 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh aa
1 2 3 4 5  ... 
Top