• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Xây dựng

Có 65 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
2 THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Cấp GPXD công trình đường dây trung áp và trạm biến áp Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
3 Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba)). Lĩnh vực Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
4 Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất)). Lĩnh vực Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
5 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
6 Gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
7 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
8 Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
9 Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
10 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
11 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
12 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
13 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
14 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
15 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
16 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng
17 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Lĩnh vực Bất động sản Sở Xây dựng
18 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (Trường hợp đã có kết quả thi sát hạch cấp CCHN Môi giới BĐS) Lĩnh vực Bất động sản Sở Xây dựng
19 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) Lĩnh vực Bất động sản Sở Xây dựng
20 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Lĩnh vực Bất động sản Sở Xây dựng
21 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
22 Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động. Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
23 Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng Sở Xây dựng
24 Thỏa thuận vị trí hướng tuyến công trình ngầm đô thị Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng
25 Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
26 Thẩm định Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
27 Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
28 Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
29 THỦ TỤC TRÙNG TÊN - ĐANG KIỂM TRA LẠI - Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ Sở Xây dựng
30 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (TỔ CHỨC) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
31 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (TỔ CHỨC) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
32 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
33 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
34 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
35 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
36 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng) (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
37 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
38 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
39 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
40 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc) Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
41 Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
42 Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
43 Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
44 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
45 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III (CÁ NHÂN) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
46 Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III (TỔ CHỨC) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
47 Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
48 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc Sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
49 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Lĩnh vực Nhà ở và công sở Sở Xây dựng
50 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng
51 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng
52 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) (TỔ CHỨC) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
53 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
54 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
55 Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
56 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
57 Thỏa thuận vị trí, hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng
58 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng) (TỔ CHỨC) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
59 Chấp thuận đấu nối không gian công trình ngầm đô thị Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng
60 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
61 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
62 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
63 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
64 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng /điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
65 Thẩm định Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Lĩnh vực Xây dựng Sở Xây dựng
Top