• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Tài nguyên và Môi trường

Có 108 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (Cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
3 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
5 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
8 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
12 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
13 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
14 Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
15 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm Sở Tài nguyên và Môi trường
16 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
17 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chi Cục Đất Đai Sở Tài nguyên và Môi trường
18 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
19 Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
20 Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
21 Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01/7/2004 Chi Cục Đất Đai Sở Tài nguyên và Môi trường
22 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo Chi Cục Đất Đai Sở Tài nguyên và Môi trường
23 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Chi Cục Đất Đai Sở Tài nguyên và Môi trường
24 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Chi Cục Đất Đai Sở Tài nguyên và Môi trường
25 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Chi Cục Đất Đai Sở Tài nguyên và Môi trường
26 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức Chi Cục Đất Đai Sở Tài nguyên và Môi trường
27 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường
28 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
29 Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
30 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
31 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
32 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
33 Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
34 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
35 Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
36 Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
37 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
38 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
39 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
40 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
41 Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
42 Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
43 Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
44 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
45 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
46 Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II Chi Cục Đất Đai Sở Tài nguyên và Môi trường
47 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
48 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (trừ các dự án khai thác khoáng sản) (cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
49 Đăng ký đất đai đối với trường hợp Nhà nước giao đất để quản lý Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
50 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
51 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
52 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
53 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
54 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp Tỉnh) Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
55 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
56 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
57 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
58 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Cấp Tỉnh). Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
59 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (Cấp Tỉnh). Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
60 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (Cấp Tỉnh). Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
61 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
62 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
63 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
64 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (Cấp Tỉnh). Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
65 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
66 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
67 Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp (Cấp Tỉnh). Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
68 Cung cấp dữ liệu đất đai (Cấp Tỉnh). Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
69 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
70 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
71 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
72 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thẩm quyền thu hồi đất của UBND Tỉnh quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên). Chi Cục Đất Đai Sở Tài nguyên và Môi trường
73 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chi Cục Đất Đai Sở Tài nguyên và Môi trường
74 Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
75 Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án (cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
76 Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
77 Cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai Văn Phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
78 Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
79 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
80 Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
81 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) (Cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
82 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) (Cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
83 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (Cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
84 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
85 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
86 Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (Cấp Tỉnh). Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
87 Đóng cửa mỏ khoáng sản Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
88 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
89 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
90 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
91 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
92 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
93 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/s; phát điện với công suất lắp máy dưới 2000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
94 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
95 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/s; phát điện với công suất lắp máy dưới 2000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
96 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
97 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
98 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
99 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
100 Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
101 Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường
102 Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
103 Công nhận khu vực biển Biển và Hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
104 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
105 Thu hồi khu vực biển Biển và Hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
106 Thủ tục trả lại khu vực biển Biển và Hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
107 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Biển và Hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
108 Thủ tục Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Biển và Hải đảo Sở Tài nguyên và Môi trường
Top