• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Có 26 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
2 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
3 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
4 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
7 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
8 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
10 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
11 Chuyển nhượng dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
12 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
13 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
15 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
16 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
17 Giãn tiến độ đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
18 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
19 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
20 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
21 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
22 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
23 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
24 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
25 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu NNUDCNC Phú Yên Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
26 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên Lĩnh vực đầu tư BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Top