• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Công an tỉnh

Có 27 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp CMND Lĩnh vực cấp CMND Công an tỉnh
2 Cấp đổi CMND Lĩnh vực cấp CMND Công an tỉnh
3 Cấp lại CMND Lĩnh vực cấp CMND Công an tỉnh
4 Thủ tục “Cấp giấy chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với dự án, công trình quy định tại Phục lục IV ban hành kèm theo Nghị định sô 79/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ” Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
5 Thủ tục “Cấp giấy chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn PCCC quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định sô 79/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ” Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
6 Thủ tục “Nghiệm thu về PCCC” Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
7 Thủ tục “Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ” Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
8 Trình báo mất hộ chiếu Lĩnh vực quản lý, xuất nhập cảnh Công an tỉnh
9 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú Công an tỉnh
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề có điều kiện Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Công an tỉnh
11 Làm con dấu mới và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký mẫu con dấu Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
12 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Công an tỉnh
13 Làm con dấu thứ hai và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
14 Làm lại con dấu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
15 Làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
16 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
17 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
18 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
19 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
20 Thủ tục cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục V nghị định 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của chính phủ Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
21 Kiểm tra kết quả nghiệm thu và cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
22 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề có điều kiện Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện Công an tỉnh
23 cấp hộ chiếu phổ thông Lĩnh vực quản lý, xuất nhập cảnh Công an tỉnh
24 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
25 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
26 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
27 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
Top