• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức
Lĩnh vực Thủ tục hành chính bị huỷ bỏ, bãi bỏ
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, số 02A Lý Tự Trọng, thành phố Tuy Hòa.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mau_Dang tai thong tin to chuc.doc
Kết quả thực hiện

Thông tin năng lực hoạt động xây dựng được đăng tải trên website của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Xây dựng

Mức độ

THỦ TỤC ĐÃ BÃI BỎ - ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG THỦ TỤC ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-BXD NGÀY 22/8/2018 CỦA BỘ XÂY DỰNG - CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 15/9/2018

(1) Trường hợp đăng tải thông tin năng lực:
- Bản đề nghị đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 13 Thông tư số 17/2016/TT-BXD;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương của tổ chức do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ trì các bộ môn trong tổ chức;
- Bản sao hoặc tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu). Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị đăng tải thông tin cung cấp tài liệu gốc để đối chiếu.
(2) Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin năng lực:
- Văn bản cung cấp các nội dung điều chỉnh kèm theo bản sao hoặc tệp tin chứa bản scan màu có định dạng ảnh hoặc định dạng khác (*.pdf) tài liệu liên quan.

Không

 - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Top