• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Có 10 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép Bưu Chính Lĩnh Vực Bưu Chính Sở Thông tin và Truyền thông
2 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh Vực Bưu Chính Sở Thông tin và Truyền thông
3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Lĩnh Vực Bưu Chính Sở Thông tin và Truyền thông
4 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
5 Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Lĩnh vực Thuỷ lợi Sở Nông nghiệp và PTNT
6 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
10 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Giáo dục và đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo
Top