• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 76 76 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 4 9434 9436 0 100,00% 1 0 1 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 328 4223 4136 3 99,93% 262 1 114 35
Sở Giáo dục và Đào tạo 1 302 290 0 100,00% 1 0 0 12
Sở Khoa học và Công nghệ 5 18 19 1 95,00% 0 0 2 1
Sở Nội vụ 15 288 252 4 98,44% 30 0 8 9
Sở Tư pháp 118 2473 2523 5 99,80% 36 1 26 0
Thanh tra tỉnh 20 53 72 1 98,63% 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 3 114 110 0 100,00% 3 0 0 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư 47 818 343 55 86,18% 0 421 33 13
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 167 2574 2627 15 99,43% 27 0 15 57
Sở Xây dựng 104 312 199 10 95,22% 6 1 191 9
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 2 1 0 100,00% 1 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 242 243 0 100,00% 0 0 5 0
Sở Giao thông vận tải 23 138 123 5 96,09% 1 5 14 13
Sở Thông tin và Truyền thông 5 62 57 1 98,28% 1 1 3 4
Sở Y tế 66 823 770 2 99,74% 39 0 30 48
Sở Tài nguyên và Môi trường 254 471 251 100 71,51% 31 170 103 70
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 6 0 0 4 0,00% 0 2 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 17 1288 1263 35 97,30% 0 6 0 1
Điện lực Phú Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 309 2074 1411 640 68,80% 79 89 51 113
UBND Huyện Phú Hoà 208 2842 2741 281 90,70% 16 9 3 0
UBND Huyện Tuy An 1220 4572 2679 417 86,53% 169 2387 18 122
UBND Huyện Sông Hinh 1168 4659 2162 1908 53,12% 246 1247 18 246
UBND Huyện Tây Hoà 529 3269 2040 1100 64,97% 110 0 313 235
UBND Huyện Đồng Xuân 1736 2259 2163 998 68,43% 46 375 195 218
UBND TP Tuy Hòa 4907 8112 5272 3756 58,40% 91 3815 21 64
UBND thị xã Đông Hoà 4011 4578 2486 640 79,53% 96 5048 31 288
UBND Huyện Sơn Hòa 450 3395 2482 714 77,66% 107 159 65 318
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

134018

Hồ sơ đã xử lý

130501

Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top