• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 44 44 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 0 2552 2558 0 100,00% 2 0 0 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 0 1497 1361 9 99,34% 409 0 68 8
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 237 225 0 100,00% 3 0 4 12
Sở Khoa học và Công nghệ 0 11 16 0 100,00% 0 0 7 1
Sở Nội vụ 0 139 131 0 100,00% 7 1 17 0
Sở Tư pháp 0 1270 1420 10 99,30% 40 8 35 2
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 0 24 25 0 100,00% 2 1 1 0
Công an tỉnh 0 6866 6850 18 99,74% 5 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 58 15 42 26,32% 13 29 0 9
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 464 567 0 100,00% 11 0 43 8
Sở Xây dựng 156 191 165 3 98,21% 18 5 310 5
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2 1 0 1 0,00% 0 2 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 75 78 0 100,00% 2 0 7 1
Sở Giao thông vận tải 0 71 67 5 93,06% 5 1 8 1
Sở Thông tin và Truyền thông 0 33 29 0 100,00% 0 0 1 7
Sở Y tế 0 348 362 0 100,00% 86 0 20 20
Sở Tài nguyên và Môi trường 12 226 169 25 87,11% 47 45 90 15
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 0 3 3 0 100,00% 0 0 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 0 724 585 106 84,66% 31 98 94 7
UBND Huyện Phú Hoà 0 1144 1189 59 95,27% 38 0 3 0
UBND Huyện Tuy An 127 659 605 45 93,08% 29 599 8 38
UBND Huyện Sông Hinh 1224 1131 1054 77 93,19% 204 1616 3 4
UBND Huyện Tây Hoà 0 1278 1190 84 93,41% 75 53 59 84
UBND Huyện Đồng Xuân 1428 855 453 112 80,18% 104 1920 80 30
UBND TP Tuy Hòa 4246 3192 1674 1370 54,99% 182 5022 1 5
UBND Huyện Đông Hoà 618 1726 999 40 96,15% 144 1813 9 288
UBND Huyện Sơn Hòa 0 347 343 0 100,00% 3 45 0 3
Top