• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 57 57 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Công thương 4 6004 6004 0 100,00% 4 0 0 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 328 2902 2633 1 99,96% 453 3 115 25
Sở Giáo dục và Đào tạo 13 276 269 0 100,00% 1 12 0 7
Sở Khoa học và Công nghệ 5 13 12 1 92,31% 2 0 2 1
Sở Nội vụ 31 227 218 3 98,64% 5 17 9 6
Sở Tư pháp 118 2195 2125 4 99,81% 161 0 23 0
Thanh tra tỉnh 20 53 72 1 98,63% 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 4 85 81 0 100,00% 3 0 1 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư 47 813 341 38 89,97% 10 430 33 8
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 167 2018 2083 4 99,81% 14 0 30 54
Sở Xây dựng 104 238 160 4 97,56% 13 1 162 2
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 1 0 0 -- 1 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 197 195 0 100,00% 3 0 5 0
Sở Giao thông vận tải 23 115 108 5 95,58% 4 2 14 5
Sở Thông tin và Truyền thông 5 41 41 0 100,00% 0 1 3 1
Sở Y tế 71 727 621 2 99,68% 95 0 34 46
Sở Tài nguyên và Môi trường 254 326 178 63 73,86% 32 146 104 57
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 6 0 0 4 0,00% 0 2 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 17 1266 1233 35 97,24% 10 4 0 1
UBND Thị xã Sông Cầu 309 1418 977 463 67,85% 67 86 61 73
UBND Huyện Phú Hoà 208 2243 2098 224 90,35% 121 5 3 0
UBND Huyện Tuy An 1316 3526 1586 66 96,00% 400 2713 16 61
UBND Huyện Sông Hinh 1168 3426 1658 1224 57,53% 534 1003 17 158
UBND Huyện Tây Hoà 529 1739 951 593 61,59% 0 465 181 78
UBND Huyện Đồng Xuân 2588 1753 1107 279 79,87% 81 2554 174 146
UBND TP Tuy Hòa 4907 6906 4438 2308 65,79% 295 4701 27 44
UBND thị xã Đông Hoà 4144 3788 2020 602 77,04% 155 4887 31 237
UBND Huyện Sơn Hòa 450 2603 1926 387 83,27% 190 238 63 249
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

91416

Hồ sơ đã xử lý

83826

Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1531

Hồ sơ đã xử lý

1399

Đúng hạn 90,8 %
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

Đúng hạn 0,0 %
Top