• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Tài chính 0 6 5 0 100,00% 1 0 0 0
Sở Công thương 1 700 697 0 100,00% 4 0 0 0
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 677 370 346 1 99,71% 546 2 147 5
Sở Giáo dục và Đào tạo 2 10 9 0 100,00% 1 1 0 1
Sở Khoa học và Công nghệ 4 1 3 0 100,00% 0 0 2 0
Sở Nội vụ 18 27 16 0 100,00% 18 0 10 1
Sở Tư pháp 267 171 283 9 96,92% 116 0 30 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên 3 4 3 0 100,00% 4 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 452 14 0 0 -- 14 419 33 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 32 170 149 0 100,00% 30 0 19 4
Sở Xây dựng 97 13 76 2 97,44% 9 1 21 1
BQL Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 16 13 0 100,00% 5 0 5 0
Sở Giao thông vận tải 21 9 8 0 100,00% 6 1 15 0
Sở Thông tin và Truyền thông 0 4 2 0 100,00% 2 0 0 0
Sở Y tế 144 73 71 0 100,00% 117 0 24 5
Sở Tài nguyên và Môi trường 413 176 183 1 99,46% 41 218 141 5
Ban Dân tộc 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Ngoại Vụ 3 0 0 0 -- 0 3 0 0
Cục Thuế Tỉnh 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Công an tỉnh 8 20 11 3 78,57% 10 4 0 0
Điện lực Phú Yên 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Thị xã Sông Cầu 1353 396 37 39 48,68% 453 1143 65 12
UBND Huyện Phú Hoà 119 292 157 15 91,28% 197 39 3 0
UBND Huyện Tuy An 3093 575 245 178 57,92% 437 2756 29 23
UBND Huyện Sông Hinh 2475 375 225 36 86,21% 490 2070 27 2
UBND Huyện Tây Hoà 470 399 299 2 99,34% 226 19 300 23
UBND Huyện Đồng Xuân 1057 227 249 21 92,22% 170 619 205 20
UBND TP Tuy Hòa 4540 775 385 240 61,60% 449 4228 11 2
UBND thị xã Đông Hoà 2503 480 261 247 51,38% 366 1959 100 50
UBND Huyện Sơn Hòa 726 283 133 37 78,24% 335 419 71 14
Tình hình xử lý hồ sơ
Hồ sơ đã tiếp nhận

11026

Hồ sơ đã xử lý

3713

Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.034

Hồ sơ đã xử lý

20.353

86.15 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4.903

Hồ sơ đã xử lý

5.800

87.69 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

5.415

Hồ sơ đã xử lý

6.881

61.73 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

11.592

Hồ sơ đã xử lý

10.070

92.76 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

19.406

Hồ sơ đã xử lý

16.564

89.89 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

18.265

Hồ sơ đã xử lý

16.381

88.89 % đúng hạn
Top