• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
Sở Khoa học và Công nghệ
Địa chỉ : 08 Trần Phú, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :0389243478
Email :skhcn@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top