• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
UBND Huyện Sông Hinh
Địa chỉ :Thị Trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3858912
Email :
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top