• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
Thanh tra tỉnh
Địa chỉ :66 Lê Duẩn, P.7, Tp.Tuy Hòa.
Số điện thoại :057 6253167
Email :thanhtratinh@gmail.com
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top