• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
UBND Huyện Đồng Xuân
Địa chỉ :Kp Long Châu, Thị Trấn La Hai, Đồng Xuân, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3872963-0257.2203979
Email :
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top