• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

  

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH PHÚ YÊN

Trong năm 2021 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 83151 hồ sơ

- Đã xử lý: 76186 hồ sơ

91,7%

Đúng hạn
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Top