Đến tháng 2 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
91,8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
04:15:52 24/02/2021)