Đến tháng 1 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
91,1%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:20:34 20/01/2019)