Đến tháng 12 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
87,5%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
02:59:56 15/12/2017)