Đến tháng 1 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
74,1%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
02:03:02 17/01/2022)