Đến tháng 11 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
84,8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
04:56:56 20/11/2018)