Đến tháng 9 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
78,6%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
03:57:35 19/09/2018)