Đến tháng 7 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
90,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:47:06 16/07/2019)