Đến tháng 10 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
88,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:26:34 21/10/2017)