Đến tháng 3 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
93,9%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
06:42:37 19/03/2019)