Đến tháng 1 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
96,1%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:11:45 26/01/2020)