Đến tháng 3 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
87,7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
10:03:00 16/03/2018)