Đến tháng 12 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
90,6%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
11:00:21 08/12/2019)