Đến tháng 7 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
78,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
06:18:12 20/07/2018)