Đến tháng 5 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
79,7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
06:20:05 25/05/2018)