Đến tháng 12 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
94,9%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:03:05 30/11/2020)