Đến tháng 8 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
94,6%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
05:04:23 11/08/2020)