Đến tháng 9 Tỉnh Phú Yên đã giải quyết
89,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:22 18/09/2021)