Đến tháng 8 UBND Thị xã Sông Cầu đã giải quyết
78,93%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:50:12 11/08/2020)