Đến tháng 4 UBND Thị xã Sông Cầu đã giải quyết
66,28%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 13/04/2021)