Đến tháng 12 UBND Thị xã Sông Cầu đã giải quyết
93,13%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
03:22:37 30/11/2020)