Đến tháng 12 UBND Huyện Tuy An đã giải quyết
96,91%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
07:58:39 30/11/2020)