Đến tháng 11 UBND Huyện Tuy An đã giải quyết
79,03%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:09:56 19/11/2019)