Đến tháng 7 UBND Huyện Tuy An đã giải quyết
93,06%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:09:52 13/07/2020)