Đến tháng 4 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
65,16%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 13/04/2021)