Đến tháng 11 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
87,51%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:13:14 29/11/2020)