Đến tháng 1 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
97,14%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:11:59 26/01/2020)