Đến tháng 7 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
93,46%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
07:11:00 13/07/2020)