Đến tháng 4 UBND Huyện Tây Hoà đã giải quyết
93,41%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
07:32:13 07/04/2020)