Đến tháng 7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giải quyết
98,64%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:32:05 13/07/2020)