Đến tháng 11 Sở Tư pháp đã giải quyết
97,92%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:09:06 19/11/2019)