Đến tháng 7 Sở Tư pháp đã giải quyết
98,98%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:23:57 13/07/2020)