Đến tháng 7 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
81,40%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:19:51 13/07/2020)