Đến tháng 1 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
99,46%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 20/01/2022)