Đến tháng 2 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
87,10%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 25/02/2021)