Đến tháng 9 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
81,02%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
10:00:02 18/09/2020)