Đến tháng 10 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
69,17%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
07:00:22 11/08/2019)