Đến tháng 11 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
81,39%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:25:54 29/11/2020)