Đến tháng 9 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
71,51%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 21/09/2021)