Đến tháng 12 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
71,86%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
11:39:03 08/12/2019)