Đến tháng 11 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
95,94%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:10:12 19/11/2019)