Đến tháng 1 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
100,00%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:12:01 26/01/2020)