Đến tháng 11 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
85,20%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:34:32 29/11/2020)