Đến tháng 9 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
87,46%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
10:00:34 18/09/2020)