Đến tháng 7 UBND Huyện Sơn Hòa đã giải quyết
90,56%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:05:37 13/07/2020)