Đến tháng 12 Sở Nội vụ đã giải quyết
87,93%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
11:38:01 09/12/2019)