Đến tháng 1 Sở Nội vụ đã giải quyết
100,00%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:11:52 26/01/2020)