Đến tháng 9 Sở Nội vụ đã giải quyết
98,57%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:59:13 18/09/2020)