Đến tháng 10 Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết
100,00%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
06:59:55 11/08/2019)