Đến tháng 1 Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết
95,83%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
09:11:51 26/01/2020)