Đến tháng 4 UBND Huyện Phú Hoà đã giải quyết
95,27%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
03:43:14 07/04/2020)