Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu

Văn bản

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 82-KL/TƯ ngày 16-8-2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nhiều vấn đề quan trọng đã được cấp ủy các cấp đổi mới, cải tiến một bước như về quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; việc quản lý tổ chức và cán bộ; lề lối, phương pháp làm việc; nâng cao chất lượng, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quy trình dự thảo, ban hành các văn bản của cấp ủy triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy chế chi tiêu tài chính, quản lý sử dụng tài sản .

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quyết định Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017
2 Quyết định số 225/QĐ-TTg 04/02/2016 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
3 Chỉ thị số 13/CT-TTg 10/06/2015 Chỉ thị Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính
4 Thông tư số 19/2014/TT-BTP 15/09/2014 Thông tư Quy định về việc nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
5 Quyết định số 586/QĐ-TTg 22/04/2014 Quyết định Phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
6 Quyết định số 442/QĐ-TTg 28/03/2014 Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
7 Nghị quyết số 76/NQ-CP 13/06/2013 Nghị quyết Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
8 Chỉ thị số 07/CT-TTg 22/05/2013 Chỉ thị Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
9 Luật số 15/2012/QH13 20/06/2012 Luật Luật số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội về xử lý vi phạm hành chính
10 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 Nghị định Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.