• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 303/QĐ-UBND 04/03/2019 Quyết định TTHC Cấp xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
2 305/QĐ-UBND 04/03/2019 Quyết định TTHC Cấp Huyện Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
3 288/QĐ-UBND 04/03/2019 Quyết định TTHC Cấp Huyện Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4 304/QĐ-UBND 04/03/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5 293/QĐ-UBND 04/03/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành tỉnh
6 289/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thể dục, thể thao và Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
7 287/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm, Bảo hiểm Y tế và An toàn thực phẩm và dinh dưỡng, Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
8 93/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổ, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
9 94/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
10 92/QĐ-UBND 18/01/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế và Công tác lãnh sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
1 2 3 4 5  ... 
Top