• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 782/QĐ-UBND 27/05/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động-Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên
2 783/QĐ-UBND 27/05/2019 Quyết định TTHC Cấp Huyện V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động-Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3 715/QĐ-UBND 17/05/2019 Quyết định TTHC Cấp xã V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4 707/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 714/QĐ-UBND 16/05/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên
6 690/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định TTHC Cấp Huyện V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã, đầu tư trong nước sử dụng vốn nhà nước, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7 689/QĐ-UBND 09/05/2019 Quyết định TTHC Cấp xã V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8 635/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên
9 636/QĐ-UBND 26/04/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
10 606/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư và lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
1 2 3 4 5  ... 
Top