Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu

Văn bản

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 82-KL/TƯ ngày 16-8-2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nhiều vấn đề quan trọng đã được cấp ủy các cấp đổi mới, cải tiến một bước như về quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; việc quản lý tổ chức và cán bộ; lề lối, phương pháp làm việc; nâng cao chất lượng, hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; quy trình dự thảo, ban hành các văn bản của cấp ủy triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy chế chi tiêu tài chính, quản lý sử dụng tài sản .

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1958/QĐ-UBND 12/10/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên
2 1946/QĐ-UBND 11/10/2018 Quyết định TTHC Cấp xã Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3 1947/QĐ-UBND 11/10/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4 1896/QĐ-UBND 02/10/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
5 1884/QĐ-UBND 27/09/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên
6 1852/QĐ-UBND 21/09/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
7 1864/QĐ-UBND 21/09/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8 1759/QĐ-UBND 06/09/2018 Quyết định TTHC Cấp Huyện Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
9 1760/QĐ-UBND 06/09/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, báo chí và Xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.
10 1714/QĐ-UBND 30/08/2018 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi trường tình Phú Yên
1 2 3 4 5  ...