• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TRA CỨU TIẾN ĐỘ HỒ SƠ QUA WEBSITE

Nhập mã hồ sơ vào cửa sổ tìm kiếm:
* Để biết thông tin về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, vui lòng nhập mã hồ sơ tiếp nhận hoặc số CMND/thẻ CC/HC.
Chủ hồ sơ Nội dung hồ sơ Đơn vị chủ trì giải quyết
Chi Nhánh Công Ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) tại Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại : chương trình Mua sữa Similac mom tặng Ghế lười Similac (15/10/2020-30/11/2020), số văn bản : 204/20-PY-TBKM. Sở Công thương Chi tiết
Top