• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp xã

Có 135 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký khai sinh Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
2 Đăng ký kết hôn Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
5 Đăng ký khai tử Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
6 Đăng ký khai sinh lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
7 Đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
8 Đăng ký khai tử lưu động Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
9 Đăng ký giám hộ Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
10 Đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
11 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
12 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
13 Đăng ký lại khai sinh Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
14 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
15 Đăng ký lại kết hôn Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
17 Liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
18 Liên thông các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
19 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Lĩnh vực đất đai Cấp xã
20 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh Vực Môi Trường Cấp xã
21 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Lĩnh Vực Môi Trường Cấp xã
22 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường Lĩnh Vực Môi Trường Cấp xã
23 Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết Lĩnh Vực Môi Trường Cấp xã
24 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
25 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
26 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
27 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp xã
28 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Lĩnh Vực Bồi Thường Nhà nước Cấp xã
29 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Lĩnh Vực Phổ Biến Giáo dục Pháp Luật Cấp xã
30 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) Lĩnh Vực Phổ Biến Giáo dục Pháp Luật Cấp xã
31 Bầu hòa giải viên Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
32 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
33 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
34 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã) Lĩnh Vực Hòa Giải Cơ Sở Cấp xã
35 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
36 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
37 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
38 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
39 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
40 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cấp xã
41 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Lĩnh Vực Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cấp xã
42 Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh Vực Người Có Công Cấp xã
43 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Lĩnh Vực Người Có Công Cấp xã
44 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
45 Giải quyết tố cáo Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
46 Tiếp công dân Lĩnh Vực Tiếp Công Dân Cấp xã
47 Xử lý đơn Lĩnh Vực Xử Lý Đơn Thư Cấp xã
48 Kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
49 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
50 Xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
51 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
52 Thực hiện việc giải trình Lĩnh Vực Phòng Chống THam Nhũng Cấp xã
53 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
54 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
55 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
56 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
57 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
58 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
59 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
60 Chứng thực di chúc Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
61 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
62 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
63 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở Lĩnh Vực Chứng Thực Cấp xã
64 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
65 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
66 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
67 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
68 Đăng ký lại khai tử Lĩnh Vực Hộ Tịch Cấp xã
69 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp xã
70 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu Cấp xã
71 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp xã
72 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Lĩnh vực Thể dục thể thao Cấp xã
73 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
74 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
75 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
76 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
77 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
78 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
79 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
80 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
81 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Đường thủy nội địa Cấp xã
82 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng Cấp xã
83 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi theo đợt hoặc chuyên đề Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng Cấp xã
84 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng Cấp xã
85 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng Cấp xã
86 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng Cấp xã
87 Thủ tục tuyển tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên Lĩnh vực Chính quyền địa phương Cấp xã
88 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Lĩnh vực văn hóa Cấp xã
89 Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
90 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
91 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
92 Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
93 Thủ tục đăng ký người vào tu Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
94 Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
95 Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
96 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phân tán của tổ chức; cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây phân tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực kiểm lâm Cấp xã
97 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên Lĩnh vực kiểm lâm Cấp xã
98 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo Cấp xã
99 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
100 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Lĩnh Vực Môi Trường Cấp xã
101 Thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực văn hóa Cấp xã
102 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa Lĩnh vực văn hóa Cấp xã
103 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
104 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Lĩnh vực Tôn giáo-Tín ngưỡng Cấp xã
105 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lĩnh vực trẻ em Cấp xã
106 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lĩnh vực trẻ em Cấp xã
107 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệ Lĩnh vực trẻ em Cấp xã
108 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Lĩnh vực trẻ em Cấp xã
109 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Lĩnh vực trẻ em Cấp xã
110 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lĩnh vực trẻ em Cấp xã
111 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Lĩnh Vực giảm nghèo Cấp xã
112 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Lĩnh Vực giảm nghèo Cấp xã
113 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lĩnh Vực giảm nghèo Cấp xã
114 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp xã
115 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng Lĩnh vực Thư viện Cấp xã
116 Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Lĩnh Vực Nuôi Con Nuôi Cấp xã
117 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh Vực Nuôi Con Nuôi Cấp xã
118 Đăng ký thường trú Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
119 Đăng ký tạm trú Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
120 Xóa đăng ký tạm trú Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
121 Thông báo lưu trú Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
122 Khai báo tạm vắng Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
123 Tách hộ Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
124 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
125 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
126 Xác nhận thông tin về cư trú Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
127 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Lĩnh vực khiếu nại tố cáo - Công an xã Cấp xã
128 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Lĩnh vực khiếu nại tố cáo - Công an xã Cấp xã
129 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn Lĩnh vực VK-VLN-CCHT Cấp xã
130 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Lĩnh vực XNC Cấp xã
131 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Lĩnh vực PCCC Cấp xã
132 Gia hạn tạm trú Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
133 Xóa đăng ký thường trú Lĩnh vực đăng ký QL Lưu Trú Cấp xã
134 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD cấp xã Cấp xã
135 Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý thẻ CCCD cấp xã Cấp xã
Top