• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Cấp huyện

Có 336 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
4 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
5 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
6 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
7 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
9 Cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
11 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
12 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
13 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
14 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
15 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
16 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
17 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
18 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
19 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
20 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
21 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
22 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
23 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
24 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
25 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
26 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
27 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Chứng thực Cấp huyện
28 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
29 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
30 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
31 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
32 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
33 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
34 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
35 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
36 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
37 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
38 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
39 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
40 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
41 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
42 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
43 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
44 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
45 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
46 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
47 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện. Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
48 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
49 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
50 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
51 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
52 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
53 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
54 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại tại Quyết định số 937//QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBDN tỉnh Phú Yên Lĩnh vực Vệ sinh an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
55 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Lĩnh vực Vệ sinh an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
56 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet Cấp huyện
57 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet Cấp huyện
58 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet Cấp huyện
59 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Viễn thông và Internet Cấp huyện
60 Thủ tục Cấp, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa thô sơ Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
61 Thủ tục Cấp, cấp lại, cấp đổi giấy Xác nhận đăng ký tàu cá dưới 20 CV Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
62 Thủ tục Cấp, đổi, cấp lại, gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản tàu cá dưới 20 CV Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
63 Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký lồng, bè nuôi trồng thủy sản Lĩnh vực Thủy Sản Cấp huyện
64 Thành lập nhà trường, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
65 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
66 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
67 Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
68 Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
69 Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
70 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
71 Giải thể trường tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
72 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
73 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
74 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
75 Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
76 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
77 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
78 Giải thể trường trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
79 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
80 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
81 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
82 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
83 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
84 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
85 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
86 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
87 Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
88 Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
89 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
90 Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
91 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
92 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
93 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
94 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
95 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
96 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
97 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo Cấp huyện
98 Giải quyết khiếu nại lần đầu Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại Cấp huyện
99 Giải quyết khiếu nại lần hai Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại Cấp huyện
100 Tiếp công dân Lĩnh vực Tiếp công dân Cấp huyện
101 Xử lý đơn Lĩnh vực Xử lý đơn Cấp huyện
102 Đăng ký khai thác nước dưới đất Lĩnh vực Tài nguyên nước Cấp huyện
103 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Lĩnh vực Tài nguyên nước Cấp huyện
104 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Cấp huyện
105 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
106 Kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
107 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
108 Xác minh tài sản, thu nhập Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
109 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
110 Thực hiện việc giải trình Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng Cấp huyện
111 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
112 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
113 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
114 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
115 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Lĩnh vực Thư viện Cấp huyện
116 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình Cấp huyện
117 Thủ thục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
118 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
119 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
120 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
121 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
122 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
123 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
124 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
125 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
126 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
127 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
128 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
129 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
130 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
131 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
132 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực đường thủy nội địa Cấp huyện
133 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Lĩnh Vực Công Nghiệp Tiêu Dùng Cấp huyện
134 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
135 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
136 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
137 Trả lại tài sản Lĩnh vực Bồi thường nhà nước Cấp huyện
138 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động Cấp huyện
139 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Lĩnh vực Xuất Bản Cấp huyện
140 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy Lĩnh vực Xuất Bản Cấp huyện
141 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD Cấp huyện
142 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD Cấp huyện
143 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD Cấp huyện
144 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD Cấp huyện
145 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành Lập và Hoạt Động HKD Cấp huyện
146 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
147 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
148 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
149 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
150 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
151 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
152 Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
153 Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cấp huyện
154 Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp huyện
155 Thẩm định kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Cấp huyện
156 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Lĩnh vực Người có công Cấp huyện
157 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Người có công Cấp huyện
158 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Lĩnh vực Người có công Cấp huyện
159 Thủ tục quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp huyện) Cấp huyện
160 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Cấp huyện
161 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Cấp huyện
162 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Cấp huyện
163 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Cấp huyện
164 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Cấp huyện
165 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình Cấp huyện
166 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình Cấp huyện
167 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình Cấp huyện
168 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình Cấp huyện
169 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Lĩnh vực Gia đình Cấp huyện
170 Đăng ký chủ trì đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở Lĩnh vực Hoạt động KH và CN Cấp huyện
171 Đăng ký đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở Lĩnh vực Hoạt động KH và CN Cấp huyện
172 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
173 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
174 Thủ tục Hội tự giải thể Lĩnh vực Hội Cấp huyện
175 Thủ tục thành lập Hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
176 Thủ tục đổi tên hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
177 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
178 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội Lĩnh vực Hội Cấp huyện
179 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực TCHC, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
180 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực TCHC, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
181 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Lĩnh vực TCHC, đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện
182 Thủ tục đổi tên quỹ Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
183 Thủ tục quỹ tự giải thể Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
184 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
185 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Lĩnh vực QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện Cấp huyện
186 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Lĩnh vực Vệ sinh an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
187 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ Lĩnh vực Vệ sinh an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
188 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Lĩnh vực Hòa giải cơ sở Cấp huyện
189 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
190 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
191 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội Cấp huyện
192 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Lao Động-Tiền Lương-Quan Hệ Lao Động Cấp huyện
193 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
194 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
195 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
196 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (khi bị hỏng) Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
197 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
198 Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
199 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
200 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
201 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
202 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện) Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
203 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
204 Thẩm định dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng Lĩnh vực ĐT trong nước sử dụng vốn nhà nước Cấp huyện
205 Rà soát, trình phê duyệt dự án đầu tư trong nước có cấu phần xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Lĩnh vực ĐT trong nước sử dụng vốn nhà nước Cấp huyện
206 Thẩm định dự án đầu tư trong nước có cấu phần xây dựng sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách Lĩnh vực ĐT trong nước sử dụng vốn nhà nước Cấp huyện
207 Thẩm định thiết kế - dự toán của dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng Lĩnh vực ĐT trong nước sử dụng vốn nhà nước Cấp huyện
208 Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư Cấp huyện
209 Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp huyện
210 Thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp huyện
211 Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Cấp huyện
212 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận Kinh tế trang trại( trường hợp thay đổi chủ trang trại hoặc lĩnh vực sản xuất). (190291) Lĩnh vực Phát triển nông thôn Cấp huyện
213 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận Kinh tế trang trại (trường hợp bị mất, cháy, rách, nát). (190294) Lĩnh vực Phát triển nông thôn Cấp huyện
214 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận Kinh tế trang trại (190287) Lĩnh vực Phát triển nông thôn Cấp huyện
215 Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại. (190297) Lĩnh vực Phát triển nông thôn Cấp huyện
216 Thủ tục Cấp Giấy phép quy hoạch Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
217 Thủ tục Thỏa thuận kiến trúc quy hoạch (đối với trường hợp công trình xây dựng trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt) Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
218 Thủ tục Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt) (202796) Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
219 Thủ tục Điều chỉnh quy hoạch. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng Cấp huyện
220 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Cấp huyện
221 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Cấp huyện
222 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
223 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
224 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
225 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
226 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
227 Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
228 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
229 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
230 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
231 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
232 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
233 Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
234 Cung cấp dữ liệu đất đai Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
235 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
236 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước). Lĩnh vực Xây dựng Cấp huyện
237 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Lĩnh vực Xây dựng Cấp huyện
238 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. Lĩnh vực Xây dựng Cấp huyện
239 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị Lĩnh vực Xây dựng Cấp huyện
240 Công nhận báo cáo viên pháp luật Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
241 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật Cấp huyện
242 Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến trong đô thị Lĩnh vực Xây dựng Cấp huyện
243 Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật Cấp huyện
244 Thủ tục Cấp, đổi biển số nhà. Lĩnh vực Nhà ở và Công sở Cấp huyện
245 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Lĩnh Vực Quy Hoạch - Kiến Trúc Cấp huyện
246 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Lĩnh Vực Quy Hoạch - Kiến Trúc Cấp huyện
247 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Lĩnh Vực Quy Hoạch - Kiến Trúc Cấp huyện
248 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh Vực Hộ tịch Cấp huyện
249 Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị Lĩnh vực Xây dựng Cấp huyện
250 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị Lĩnh vực Xây dựng Cấp huyện
251 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
252 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
253 Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
254 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
255 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
256 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
257 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
258 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
259 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
260 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
261 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ ( Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.) Lĩnh vực Vệ sinh an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
262 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất.) Lĩnh vực Vệ sinh an toàn và và Dinh dưỡng Cấp huyện
263 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
264 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
265 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
266 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
267 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và XNK Cấp huyện
268 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
269 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thẩm quyền thu hồi đất của UBND cấp huyện quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên). Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
270 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
271 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
272 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Cấp huyện
273 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
274 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
275 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
276 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
277 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
278 Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
279 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
280 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
281 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
282 Giải quyết tố cáo Lĩnh vực giải quyết tố cáo Cấp huyện
283 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động Cấp huyện
284 thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
285 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
286 thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
287 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
288 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng câng bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
289 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
290 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
291 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
292 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
293 Trợ giúp xã hội đôt xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không Có người thân thích chăm sóc. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
294 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp huyện
295 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lĩnh vực Kinh doanh khí Cấp huyện
296 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lĩnh vực Kinh doanh khí Cấp huyện
297 Đóng dấu búa kiểm lâm Cấp huyện
298 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản: chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc nhập khẩu, sau xử lý tịch thu (Đối với cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản có vi phạm các quy định của Nhà nước về hồ sơ lâm sản hoặc chấp hành chưa đầy đủ các quy định của Nhà nước); động vật rừng gây nuôi trong nước và bộ phận dẫn xuất của chúng Cấp huyện
299 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES Cấp huyện
300 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng) Cấp huyện
301 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Cấp huyện
302 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Lĩnh vực Thi đua khen thưởng Cấp huyện
303 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động Hợp Tác Xã Cấp huyện
304 Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực nuôi con nuôi Cấp huyện
305 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Lĩnh vực nuôi con nuôi Cấp huyện
306 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (QĐ1419) Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
307 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (QĐ 1419) Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
308 Đăng ký tổ chức lễ hội Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
309 Thông báo tổ chức lễ hội Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
310 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
311 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Cấp huyện
312 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Lĩnh vực Đất đai cấp Tỉnh Cấp huyện
313 Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè đường đô thị Lĩnh vực Hạ tầng KT đô thị, KCN, KKT, KCNC Cấp huyện
314 Cấp giấy phép đào đường, vỉa hè. Lĩnh vực Hạ tầng KT đô thị, KCN, KKT, KCNC Cấp huyện
315 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
316 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
317 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
318 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
319 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
320 Xóa đăng ký thế chấp Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
321 Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
322 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
323 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Lĩnh vực Môi trường Cấp huyện
324 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Lĩnh vực Môi trường Cấp huyện
325 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
326 Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
327 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
328 Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
329 Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
330 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
331 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
332 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Tôn giáo Cấp huyện
333 Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình và nhà ở riêng lẻ ở đô thị (Đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện). Lĩnh vực Xây dựng Cấp huyện
334 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lĩnh vực Kinh doanh khí Cấp huyện
335 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
336 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm Cấp huyện
Top