• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ban Quản lý khu kinh tế

Có 42 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên: (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư): LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
2 Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
3 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
4 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
5 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Phú Yên (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
8 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
9 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
10 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên: LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
11 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
12 Chuyển nhượng dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
13 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
14 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài: LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
16 Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
17 Nộp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
18 Giãn tiến độ đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
19 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
20 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
21 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
22 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
23 Đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
24 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
25 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
26 Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
27 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của BQL Khu kinh tế LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Ban Quản lý khu kinh tế
28 Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC-Dự toán LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
29 Cấp giấy phép xây dựng cho dự án LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
30 Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho dự án LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
31 Gia hạn giấy phép xây dựng cho dự án LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
32 Cấp lại giấy phép xây dựng cho dự án LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
33 Cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
34 Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG Ban Quản lý khu kinh tế
35 Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế: LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
36 Cấp lại giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
37 Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc diện không cấp giấy phép lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
38 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
39 Tiếp nhận thang lương - bảng lương, định mức lao động LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
40 Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
41 Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ban Quản lý khu kinh tế
42 Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Nam Phú Yên (Áp dụng đối với quỹ đất thuộc các khu chức năng của Khu kinh tế Nam Phú Yên và đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB) LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Ban Quản lý khu kinh tế
Top