• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sở Nông nghiệp và PTNT - Lĩnh Vực Kiểm Lâm

Có 14 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
2 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
3 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
4 Thủ tục phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
5 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
6 Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
7 Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
8 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
9 Phê duyệt phương án khai thác động vật rừng thông thường Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
10 Cấp mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II, III Cites Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
11 Xác nhận bảng kê lâm sản Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
12 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
13 Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
14 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác Lĩnh Vực Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
Top