• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xây dựng và phê duyệt chủ trương đầu tư các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh.
Lĩnh vực Lĩnh Vực đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi CP nước ngoài
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Đối tượng thực hiện

Chủ đầu tư (tổ chức).

Thời hạn giải quyết

34 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

+ Thời gian thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phi dự án: 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khoản viện trợ phi dự án: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian quyết định chủ trương đầu tư phi dự án: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. PHỤ LỤC IV.doc
Kết quả thực hiện

Quyết định Chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mức độ 2

Bước 1:

- Cơ quan chủ quản chỉ đạo đơn vị trực thuộc chuẩn bị Đề xuất phi dự án sử dụng vốn ODA.

- Trên cơ sở Đề xuất phi dự án của đơn vị trực thuộc, UBND Tỉnh quyết định lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để tiến hành thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 2: Chủ đầu tư hoặc người đại diện Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

Bước 3: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Nộp Giấy biên nhận; Ký nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, trừ ngày nghỉ và Lễ, Tết).

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Hồ sơ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phi dự án:

+ Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư phi dự án.

+ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phi dự án.

+ Báo cáo thẩm định nội bộ.

+ Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan có thẩm quyền.

+ Lệnh khẩn cấp của cấp có thẩm quyền (áp dụng đối với dự án khẩn cấp).

+ Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND Tỉnh thông báo về việc đồng ý UBND Tỉnh lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

+ Tài liệu làm việc với nhà tài trợ nước ngoài và các tài liệu liên quan khác về khoản viện trợ phi dự án (nếu có).

- Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khoản viện trợ phi dự án:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

+ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phi dự án.

+ Báo cáo thẩm định nội bộ.

+ Ý kiến của Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý.

+ Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND Tỉnh thông báo về việc đồng ý UBND Tỉnh lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

+ Tài liệu làm việc với nhà tài trợ nước ngoài và các tài liệu liên quan khác về khoản viện trợ phi dự án (nếu có).

Được quy định tại Điều 12 Nghị định 16/2016/NĐ-CP.

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ V/v Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Top