• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Rà soát, trình phê duyệt dự án đầu tư trong nước có cấu phần xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
Lĩnh vực Lĩnh vực Đấu Thầu
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện thủ tục hành chính: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng thực hiện

Chủ đầu tư (tổ chức).

Thời hạn giải quyết

03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Phụ lục 4.doc
Kết quả thực hiện

Báo cáo kết quả thẩm định.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mức độ 2

Bước 1: Chủ đầu tư hoặc người đại diện Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Nộp Giấy biên nhận; Ký nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, trừ ngày nghỉ và Lễ, Tết).

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng;

+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình;

+ Kết quả thẩm định dự án của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

+ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đã được đóng dấu thẩm định;

+ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng đã được chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có).

Có hồ sơ hợp lệ.

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ V/v quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND Tỉnh V/v Quy định Phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Phú Yên quản lý.

Top