• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thẩm định dự án đầu tư trong nước không có cấu phần xây dựng (đối với Dự án nhóm A).
Lĩnh vực Lĩnh vực Đấu Thầu
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện thủ tục hành chính: Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng thực hiện

Chủ đầu tư (tổ chức).

Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Theo các Thông tư của Bộ Tài chính: số 109/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000, số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Phụ lục 1.doc
Kết quả thực hiện

Báo cáo kết quả thẩm định.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mức độ 2

Bước 1: Chủ đầu tư hoặc người đại diện Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Nộp Giấy biên nhận; Ký nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, trừ ngày nghỉ và Lễ, Tết).

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình thẩm định dự án đầu tư;

+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;

+ Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư;

+ Quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn; Thông tin năng lực của nhà thầu tư vấn;

+ Báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổng hợp ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án (nếu có);

+ Các văn bản khác liên quan đến dự án (nếu có).

Đáp ứng nội dung thẩm định tại Khoản 2 Điều 40 Luật đầu tư công.

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13.

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ V/v Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Top