• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (Đối với dự án nhóm A).
Lĩnh vực Lĩnh vực Đấu Thầu
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan đề xuất dự án/Nhà đầu tư.

Thời hạn giải quyết

không quá 40 ngày.

Phí, Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

- Báo cáo kết quả thẩm định;

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mức độ 2

Bước 1: Cơ quan đề xuất dự án/Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Nộp Giấy biên nhận; Ký nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, trừ ngày nghỉ và Lễ, Tết).

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 (1) Thẩm định:

+ Văn bản điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

+ Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.

(2) Phê duyệt:

+ Báo cáo thẩm định báo cáo điều chỉnh nghiên cứu khả thi

+ Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.

Có hồ sơ hợp lệ.

- Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức PPP.

Top