• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Công bố dự án
Lĩnh vực Lĩnh vực Đấu Thầu
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

Cách thức thực hiện

Tự đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày đề xuất dự án được phê duyệt.

Phí, Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Thông tin về dự án.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mức độ 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị chuyên môn làm đầu mối quản lý hoạt động đầu tư PPP tự đăng tải thông tin dự án PPP lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sau khi phê duyệt đề xuất dự án được ban hành.

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định phê duyệt dự án.

- Thông tin về dự án (Đề xuất dự án).

Không.

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội.

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 13/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tài Chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Top