• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A,B,C do Bộ, ngành, UBND cấp Tỉnh lập.
Lĩnh vực Lĩnh vực Đấu Thầu
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

(Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước, căn cứ mức vốn và nguồn vốn dự kiến sử dụng, UBND cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư công để quyết định chủ trương sử dụng trước khi phê duyệt đề xuất dự án).

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Thời hạn giải quyết

22 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Không.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

- Báo cáo thẩm định đề xuất dự án;

- Quyết định phê duyệt đề xuất dự án.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Mức độ 2

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Nộp Giấy biên nhận; Ký nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30. Chiều từ 13h30-17h (Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, trừ ngày nghỉ và Lễ, Tết).

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 (1) Thẩm định:

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án của cơ quan đề xuất.

- Đề xuất dự án theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, đối với dự án nhóm C thì bổ sung thêm thiết kế cơ sở và phương án tài chính.

- Thông báo giao nhiệm vụ lập đề xuất dự án.

- Giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đối với dự án do Nhà đầu tư đề xuất.

- Các tài liệu cần thiết khác để giải trình đề xuất dự án (nếu có).

 (2) Phê duyệt:

- Báo cáo thẩm định đề xuất dự án;

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án của cơ quan đề xuất.

- Nội dung Đề xuất dự án theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, đối với dự án nhóm C thì bổ sung thêm thiết kế cơ sở và phương án tài chính.

- Thông báo giao nhiệm vụ lập đề xuất dự án.

- Các tài liệu cần thiết khác để giải trình đề xuất dự án (nếu có).

Không.

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.

Top