• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan thực hiện a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế d/ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Y tế số 04 Tố Hữu – Tp Tuy Hòa – Phú Yên
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, Lệ phí không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện Quyết định miễn nhiệm
STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Y tế

Mức độ 2

Bước 1: Tổ chức đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần nộp hồ sơ về Sở Y tế. Bước 2: - Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; + Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả. + Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người  nộp hồ sơ làm lại. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30- Chiều từ 13h30 đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết). Bước 3: Trong thời hạn 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế phối hợp với Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh. Bước 4: - Trong thời hạn 2 ngày làm việc Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định miễn nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần. - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, đăng tải danh sách giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần bị miễn nhiệm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để điều chỉnh danh sách chung về giám định viên tư pháp
I. Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó; 2. Văn bản giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định Tư pháp.  
Giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Giám định Tư pháp.
1. Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 2. Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; 3. Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 4. Thông tư số 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2013 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục  bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên pháp y  và giám định viên pháp y tâm thần
Top