• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Lĩnh vực Lĩnh vực Nông Thôn Mới
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Tỉnh.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

Đối tượng thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thời hạn giải quyết

: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND cấp huyện), VPĐP tỉnh tham mưu UBND tỉnh trả lời bằng văn bản cho UBND cấp huyện, xã về kết quả thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của từng xã trên địa bàn từng huyện; nêu rõ lý do xã chưa được xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phí, Lệ phí

không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. PL2. Mẫu số 2.docx
Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn 

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mức độ 2

- Bước 1: UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nộp hồ sơ trước ngày 20 tháng 10 hàng năm.

- Bước 2: VPĐP tỉnh – cơ quan giúp việc BCĐ tỉnh tổ chức thẩm định và xây dựng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, mức độ đạt tiêu chí của xã; tổ chức họp để thống nhất xét công nhận xã đạt chuẩn; hoàn thiện hồ sơ để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ UBND cấp huyện nộp đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo điểm b, Khoản 3, Điều 7, Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) bao gồm:

+ Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - theo mẫu số 2.2, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014);

+ Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã (bản chính - theo mẫu số 6.1, Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014);

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia vào kết quả thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã (bản chính - theo mẫu số 7.1, Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014);

+ Biên bản cuộc họp đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - theo mẫu số 5.2, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014).

- Kèm theo hồ sơ UBND xã nộp để thẩm tra nộp đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (theo điểm b, Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014) gồm:

+ Tờ trình của UBND xã đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - theo mẫu số 2.1, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014);

+ Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã (bản chính -theo mẫu số 3.1, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014);

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức, đoàn thể xã và nhân dân trong xã về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã (bản chính - theo mẫu số 4.1, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014);

+ Biên bản cuộc họp đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - theo mẫu số 5.1, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014).

không

- Quyết định số 372/QĐ-TTg, ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

- Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT, ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Top