• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xác nhận đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới
Lĩnh vực Lĩnh vực Nông Thôn Mới
Cơ quan thực hiện

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Tỉnh

Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

Đối tượng thực hiện

 UBND huyện

Thời hạn giải quyết

Thời gian VPĐP tỉnh tham mưu BCĐ tỉnh hoàn thành xác nhận văn bản đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và trả kết quả là năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký của UBND huyện; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Phí, Lệ phí

không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. PL 1.2 Mẫu số 1.docx
Kết quả thực hiện

Xác nhận văn bản đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mức độ 2

- Bước1: UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) nộp văn bản đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 15 tháng 12 của năm liền kề trước năm đánh giá.

- Bước 2: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (VPĐP tỉnh), cơ quan giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh(BCĐ tỉnh) chỉ xem xét, xác nhận đối với huyện đã có 50% số xã đạt chuẩn tính đến thời điểm đăng ký và có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn trong năm đánh giá.

Thành phần hồ sơ:

 - Văn bản đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính) theo Mẫu số 1.2 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014.

không

- Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

- Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới./.

Top