• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Công nhận Làng nghề
Lĩnh vực Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Hội đồng xét duyệt Hồ sơ công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống (Hội đồng này do UBND tỉnh quyết định thành lập và thường trực hội đồng là Sở Nông nghiệp và PTNT).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phí, Lệ phí

không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mức độ 3

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên (64 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h, Chiều từ 14h đến 16h30 vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Nộp Giấy biên nhận và nhận kết quả:

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề, bao gồm:

- Tờ trình của của UBND cấp huyện.

- Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.

- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.         

không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 66/2006/NĐ – CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Công văn số 117/UBND-NN&PTNT ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ.

Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên V/v thành lập Hội đồng xét duyệt Hồ sơ công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh Phú Yên quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng xét duyệt Hồ sơ công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Top